• بازدید:
  • دسته بندی:

من از تمام آسمان یک باران را میخواهم

ازتمام زمین یک خیابان را

واز تمام تو

یک دست که قفل شود در دست من

خوب جمبه اول نظرات پر بشه

ادامه مطلب